2023 Praying for Muslims – Farsi (Page 3)

2023 Praying for Muslims – Farsi (Page 3)

جمعه، ۲۰ ژانویه، ۲۰۲۳

این هفته برای کلیسایی پیروز در میان مسلمانان دعا می‌کنیم عیسا به ما وعده داد: «من نیز می‌گویم که تویی پطرس، و بر این صخره، کلیسای خود را بنا می‌کنم و دروازه‌های هاویه[1] بر آن استیلا نخواهد یافت». در دوران باستان، دروازهٔ شهر مکانی بود که مشایخ شهر برای رفع امورات جامعه آنجا ملاقات می‌کردند (پیدایش ۱:۱۹؛ ۱۰:۲۳؛ روت ۱:۴). دروازه‌های هاویه نیز جایی هستند که دشمنْ ارواح پلید خود را جمع می‌کند تا علیه قوم خدا توطئه بچیند. ما…

جمعه، ۱۳ ژانویه، ۲۰۲۳

این هفته، برای زاغه‌نشین‌ها دعا می‌کنیم امروزه نزدیک به یک میلیارد نفر در دنیا زاغه‌نشین هستند. همه گرفتار آلودگی و شرایط سخت‌اند، حس بی‌ارزش بودن می‌کنند و نابود شده‌اند ــ آب لوله‌کشی ندارند و خیابان و جوی‌ها فاضلاب آنهاست و تختی جز کارتنی که بر زمین می‌اندازند، ندارند. تقریباً تعداد آنها هر سال بیشتر می‌شود. در حالی که همهٔ زاغه‌نشین‌ها مسلمان نیستند، ولی می‌توان گفت که تعداد زیادی از آنها مسلمان هستند. دعا خداوند خدا، تو انسان را به شباهت…

جمعه ۶ ژانویه، ۲۰۲۳

این هفته برای امامان مساجد مسلمانان دعا می‌کنیم تا به عیسای مسیح ایمان بیاورند امام(پیش‌نماز)، رهبر مذهبی مسلمانان است که در مسجد، سر نماز می‌ایستد و وظایف مذهبی را به جا می‌آورد. او همچنین رهبر جامعهٔ پیرامون خود نیز هست که به مردم مشورت و راهنمایی می‌دهد. در انجیل، کاهنان یهودی در میان مخالفانِ سرسخت عیسا بودند و او را آزار می‌رساندند. آیا کسی انتظارش را دارد که تعداد زیادی از آنها به عیسا ایمان بیاورند؟ ولی با این حال،…