این هفته در مورد وادی استخوان‌های خشک دعا می‌کنیم

حزقیال نبی به قوت روح خدا، در رویا، به وادی استخوان‌های خشک مردگان برده شد (حزقیال ۳۷). بسیاری از ما که با مسلمانان کار می‌کنیم، جهان آنها را وادی استخوان‌های خشک می‌دانیم. بدون حیات، هوا و حرکت؛ از شادمانی هم خبری نیست، فقط مرگ! با این وجود، دعا و نبوت می‌کنیم و ایمان داریم که روح خداوند بر استخوان مردگان می‌آید و تبدیل به سپاهی باورمند به کتاب‌مقدس می‌شوند که خدا را می‌پرستند و مسیح را جلال می‌دهند و از روح، پر هستند!

دعا

ای شاه آسمان و زمین و کل عالم، خدای قادر، خدای معجزات و شگفتی‌ها، نزدت می‌آیم چون پدر آسمانی‌ام هستی!

باور دارم که وقتش رسیده مسلمانان دم حیات را از تو احساس کنند، به میزانی که در طول تاریخ بشر دیده نشده است. پیرامونمان را استخوان‌ها و باقی‌ماندهٔ کسانی که از نظر روحانی مرده‌اند، احاطه کرده -همه به دست دشمن جان‌های ما کشته شده‌اند.

ای روح خدای زنده، بر وادی استخوان‌های خشک اسلام، بِدم و حیات مسیح را به آنها عطا فرما. تن و گوشتی روحانی به آنها بده تا فرزندان خدای زنده شوند. استخوانی روحانی به آنها بده تا پای ایمان خود بایستند.

حیات خود را نزد کسانی بفرست که برخی، آوردن آنها به پادشاهی خدا را غیرممکن می‌دانند. از کرامت خود، دفاع و ثابت کن که چنین ناامیدی،‌ غلط است.

ای استخوان‌های خشک، کلام خداوند را بشنوید! خداوندگارْ یهوه به این استخوان‌ها چنین می‌گوید: اینک من روح به شما درخواهم آورد و زنده خواهید شد. (حزقیال ۴:۳۷-۵).

خداوندا، تو می‌توانی بیش از آنچه می‌طلبیم و تصور می‌کنیم به وسیلهٔ آن نیرو که در ما فعال است، به انجام رسانی. بر تو در کلیسا و در مسیحْ  عیسی، در تمامی نسل‌ها، تا ابد جلال باد! آمین. (افسسیان ۲۰:۳-۲۱).

وعده

«ای روح، از بادهای چهارگانه بیا و بر این کُشتگان بِدَم تا زنده شوند … و روح به آنها درآمده، زنده شدند، و بر پای خود ایستاده، لشکری بی‌نهایت عظیم گردیدند.» (حزقیال ۹:۳۷-۱۰)