Bu həftə Baka vadisi haqqında dua edəcəyik

Yerusəlimə gedərkən zəvvarlar Rəbbin məbədinin qərb qapısından Müqəddəs Şəhərə daxil olmaq üçün Baka vadisindən keçdilər. Baka susuz, quru bir vadi idi. Allah onlara vəd etdi ki, onu yağış suları ilə örtülmüş bir vahəyə çevirəcək, ora bulaqlar, bol yaşıllıq və ağaclarla bərəkətli olacaq.

İmanlılar cəmiyyəti üçün İslam dünyası susuz, bəhrəsiz, gün altında yandırılmış qum və qayalı dərəyə bənzəyir. Ancaq bu həftə biz dəyişiklik üçün dua edirik ki, Allahın Müqəddəs Ruhu İslamın tozlu düzənliklərinə səmavi yağışını yağdırsın və bu xaraba vadini Məsihin tacının üstündə qiymətli qəlblərlə dolu böyük məhsul torpağına çevirsin.

Dua

Səmavi Atamız, Rəbb Allahımız, Misirdə İsrail övladlarının əzablarını gördün. Sən onların fəryadını eşitdin və onları xilas  və azad etmək üçün aşağı endin (Çıxış 3:7-8). Bu gün İslam övladları üçün Sənə yalvarırıq. Onlar Məsihdən uzaqda, əziyyət içindədirlər.

Buna baxmayaraq, Sən onları sevirsən və onlara qayğı göstərirsən. Sən onların rifahı üçün çalışırsan. Onları düşmənin qurduğu tələdən azad et, Uca Allah. Qoy Məsih onların Rəbbi və Xilaskarı, qayası, qalası və sığınacağı olsun.

İsrail oğullarını səhrada gündüz onlara yol göstərmək üçün bulud sütunu ilə, gecələr isə yollarına  işıq vermək üçün od sütunu ilə apardığın kimi, dua edirəm ki, İsmail övladlarını da Qolqota nuru ilə doğru yola yönəldəsən və İsanın adına həmd oxumaq üçün təhlükəsiz şəkildə Allahın taxtına aparasan.

Ey diri Allahın Müqəddəs Ruhu, bu həftə bir çox müsəlmanı Məsihin Padşahlığına gətir. Onların yasını və fəryadını şənliyə və sevincə bürü (Zəbur 30:11), qaranlığını nura, zülmətini günorta işığına çevir (Yeşaya 58:10).

Rəbbimizin və Xilaskarımızın əziz adı ilə. Amin.

Allahın vədi

Baka vadisindən keçərkən onlara çağlayan bulaqlar görünər, ilk yağışdan ora gölməçələrə bürünər

(Zəbur 84:6).