این هفته در مورد وادی بَکا دعا می‌کنیم

زائران سر راه خود به اورشلیم، برای ورود به شهر مقدس از طریق دروازهٔ غربی معبد خداوند از وادی بَکا عبور می‌کردند. بَکا، وادی بی‌‌آب و خشکی بود. خدا به آنها وعده داد که به آبادی‌ای بروند که پر از برکه‌های آب باران است و آن را با چشمه‌های جوشان و فراوانی سبزه‌زار و درختان برکت داد.
از نظر کلیسا، جهان اسلام بی‌آب و علف است، ثمری در آن دیده نمی‌شود و وادی آفتاب‌سوخته‌ و سنگلاخی است. اما این هفته برای تغییری دعا می‌کنیم: دعا می‌کنیم که خداوند روح‌القدس، باران آسمانی‌اش را بر دشت‌های خشک اسلام بباراند و وادی متروک آن را به سرزمینی پرمحصول بدل کند؛ محصولی مملو از جانهای گران‌بها در تاج مسیح.

دعا

خدای پدر، پدر آسمانی، تو درماندگی فرزندان اسرائیل را در مصر دیدی. فریاد آنها را شنیدی و برای آزاد کردن و رهانیدن آنها آمدی (خروج ۷:۳-۸). امروز از تو برای فرزندان اسلام تمنایی داریم. همه درمانده‌ و دور از مسیح‌اند.
با این وجود، آنها را محبت و مراقبت کردی و سلامتی‌شان برای تو مهم است. آزادشان کن، خدای قادر، از دام دشمن، رهاییشان ده. دعا می‌کنم که خداوند و منجی ما، صخرهٔ آنها و سنگر و پناه آنها باشد.
فرزندان اسرائیل را در آن بیابان با ستون ابری در روز و با ستون آتشی در شب برای روشن نمودن مسیر سفرشان همراهی نمودی، دعا می‌کنم که فرزندان اسماعیل را به نور صلیب جلجتا هدایت کنی و آنها را به آرامی تخت پادشاهی خدا بکشانی تا هللویاگویان نام عیسا را بسرایند و بستایند.
ای روح‌القدس خدای زنده، این هفته بسیاری از مسلمانان را به پادشاهی مسیح وارد کن. غم و اندوه آنها را به شادی و رقص بدل کن (مزمور ۱۱:۳۰)، ظلمت آنها را به نور و شبِ آنها را به روز بدل نما (اشعیا ۱۰:۵۸)
در نام عزیز خداوند و منجی دعا کردم. آمین.

وعده

«چون از وادی اشکها می‌گذرند، آن را به چشمه‌ساران بدل می‌سازند، و باران پاییزی نیز آن را به آبگیرها می‌پوشاند.» (مزمور ۶:۸۴)