Posts from August 2023

Posts from August 2023

Пятница, 25 августа, 2023

На этой неделе мы молимся об отвержении исламом понятия о том, что Бог – наш Отец Ни один пророк или священник, царь или великий лидер никогда не заповедал нам осмелиться обращаться к Богу как к нашему Отцу, кроме Иисуса! Он единственный, кто научил нас называть Бога, – нашего Творца и Создателя, – Отцом. В Ветхом Завете подобные взаимоотношения упоминаются лишь несколько раз (например, Исход 4:22-23; 2 Царств 7:14). Но в Евангелиях об этом написано 165 раз. Иисус хотел привить нам…

Viernes, 25 de agosto de 2023

Esta semana oramos por el rechazo de los musulmanes del concepto de Dios nuestro padre Ningún profeta o sacerdote, rey o gran líder nos ha dicho que nos atrevamos a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, excepto Jesús. Él es el único que nos ha enseñado a llamar Padre a Dios, nuestro Hacedor y Creador. En el Antiguo Testamento, esta relación se menciona solo unas pocas veces (por ejemplo, Éxodo 4:22-23; 2 Samuel 7:14). Pero en los evangelios se menciona…

Venerdì 25 agosto 2023

Questa settimana preghiamo per il rifiuto islamico del concetto di Dio nostro Padre Nessun profeta o sacerdote, nessun re o grande condottiero ci ha mai detto di osare rivolgerci a Dio come nostro Padre, tranne Gesù! Egli è l’unico che ci ha insegnato a chiamare Dio, nostro Creatore e Formatore, con l’appellativo di Padre. Nell’Antico Testamento, tale relazione è menzionata solo poche volte (ad esempio, in Esodo 4:22-23;  e in 2 Samuele 7:14). Ma nei vangeli è menzionato ben 165…

جمعه، ۲۵  اگست ۲۰۲۳

این هفته در مورد رد شدن خدا، پدر ما، توسط اسلام دعا می‌کنیم هیچ پیامبر یا کاهن، پادشاه یا رهبر اعظمی جرات نکرده که خدا را پدر صدا بزند، غیر از عیسای مسیح! او تنها کسی است که به ما تعلیم داده که خدا، آفرینندهٔ خود را پدر بخوانیم. در عهد عتیق، این رابطه تنها چند بار ذکر شده است (برای مثال، خروج ۲۲:۴-۲۳؛ دوم سموئیل ۱۴:۷). اما در اناجیل، ۱۶۵ بار آمده است. عیسی می‌‌خواهد ما دریابیم که پدر…

Freitag, 25. August 2023

Diese Woche beten wir über die Ablehnung des Konzepts, dass Gott, unser Vater ist. Kein Prophet oder Priester, König oder großer Führer hat uns jemals gesagt, dass wir es wagen sollen, Gott als unseren Vater anzusprechen, außer Jesus!  Er ist der Einzige, der uns gelehrt hat, Gott, unseren Schöpfer, Vater zu nennen. Im Alten Testament wird diese Beziehung nur wenige Male erwähnt (zum Beispiel 2. Mose 4, 22-23; 2. Samuel 7, 14). Aber in den Evangelien wird es 165 Mal…

25 Ağustos 2023. Cuma

Bu hafta İslam’ın Baba Tanrı anlayışını ret etmesi hakkında dua edeceğiz. İsa’dan başka hiçbir peygamber veya kâhin, kral veya büyük lider bize Tanrıya Babamız olarak seslenmeyi öğretmeye cesaret etmemişlerdir. Sadece O bize Yaratanımız olan Tanrıya Baba adını söylemeği öğretti. Eski-Antlaşmada bu ilişki hakkında sadece birkaç defa bahsediliyor (örneğin, Çıkış 4:22-23; 2 Samuel 7:14). Ama İncil de 165 defa konusu geçiyor. İsa Tanrının babamız olduğunun önemini bize anlatmak istiyordu. Bu, sadece bir inanç değil. Bu, Mesih’teki yeni yaşamımızın temelini oluşturan ve…

პარასკევი, 25 აგვისტო, 2023

ამ კვირაში ვლოცულობთ ისლამის მიერ მამა ღვთის იდეის უარყოფის შესახებ არც ერთ წინასწარმეტყველსა თუ მღვდელს, მეფესა თუ დიდ ლიდერს არ უთქვამს ჩვენთვის, რომგაგვებედა და ღვთისთვის მამა დაგვეძახა, გარდა იესოსი. ისაა ერთადერთი, ვინც გვასწავლა, რომ ღმერთს, ჩვენს შემოქმედს, მამა უნდა დავიძახოთ. ძველ აღთქმაში, ეს ურთიერთობა მხოლოდ რამდენჯერმეა ნახსენები (მაგალითად, განმოსვლა 4:22-23; 2 სამუელი 7:14). მაგრამ სახარებებში, იგი ნახსენებია 165-ჯერ. იესოს სურდა, რომ ჩაენერგა ჩვენში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ღვთის მამობა. ეს უბრალო კრედოარაა. ესაა ურთიერთობა, რომელიც ცენტრალურია ჩვენი ახალი ცხოვრებისთვის ქრისტეში და…

جمعه، ۲۵ آگوست ۲۰۲۳

این هفته در مورد رد شدن خدا، پدر ما، توسط اسلام دعا می‌کنیم هیچ پیامبر یا کاهن، پادشاه یا رهبر اعظمی جرات نکرده که خدا را پدر صدا بزند، غیر از عیسا مسیح! او تنها کسی است که به ما تعلیم داده که خدا، آفرینندهٔ خود را پدر بخوانیم. در عهد عتیق، این رابطه تنها چند بار ذکر شده است (برای مثال، خروج ۲۲:۴-۲۳؛ دوم سموئیل ۱۴:۷). اما در اناجیل، ۱۶۵ بار آمده است. عیسا می‌‌خواهد ما دریابیم که پدر…

Cümə, 25 avqust 2023-cü il

Bu həftə İslamın Ata Allah anlayışını rədd etməsi barədə dua edəcəyik İsadan başqa heç bir peyğəmbər və ya kahin, padşah və ya böyük lider bizə Allaha Atamız kimi müraciət etməyi öyrətməyə cəsarət verməyib! Təkcə O bizə Yaradanımız olan Allahı Ata adlandırmağı öyrədib. Əhdi-Ətiqdə bu münasibət barədə yalnız bir neçə dəfə bəhs edilir (məsələn, Çıxış 4:22-23; 2 Şamuel 7:14). Amma İncildə 165 dəfə xatırlanır. İsa Allahın atamız olduğunun vacibliyini bizə bildirmək istəyirdi. Bu, sadəcə bir etiqad deyil. Bu, Məsihdəki yeni həyatımızın…