Posts from July 2023

Posts from July 2023

Freitag, 28. Juli 2023

Diese Woche beten wir über den Ausdruck, Der Barmherzige, der Gnädige Wenn Moslems sagen: „Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Gnädigen“, wissen alle Moslems und viele Christen nicht, dass dies der Bibel entnommen ist. Dieser Satz zeigt den frühen Einfluss des Judentums und des Christentums auf Mohammed. Hier sind einige Vorkommen dieser Kombination in der Bibel: barmherzig und gnädig (Exodus 34, 6); gnädig und barmherzig (Psalm 86, 15; 103, 8; Jakobus 5, 11); gütig und barmherzig (Lukas 1, 78,). Dies…

28 Temmuz 2023. Cuma

Bu hafta rahman ve rahim ifadesi hakkında dua edeceğiz. Müslümanlar “Bismillahir-rahmanir-rahim” dediklerinde Müslümanlar ve birçok Hristiyanlar anlamıyorlar ki, bu, Kutsal Kitaptan alıntıdır. Bu ifade Yahudiliğin ve Hristiyanlığın Muhammet’e ilk etkisinden haber veriyor. Kutsal Kitapta bu ifadeler birkaç yerde kullanılıyor: merhametli ve lütufkar. (Çıkış 34:6); sevecen ve merhametli. (Mezmur 86:15; 103:8; Yakup 5:11); merhametli ve şefkatli (Luka 1:78). Öyle ise, bu, İslam’dan gelen bir ifade değil ve Kutsal Kitaba inanan insanların onu alıp Müslümanlara mâl etmeleri büyük yanlış! Dua Rahman ve…

Vendredi 28 juillet 2023

Cette semaine nous prions concernant l’expression  Le Miséricordieux, le Compatissant Lorsque les musulmans disent : « Au nom de Dieu, le miséricordieux, le compatissant », les musulmans et de nombreux chrétiens ne savent pas que cela est tiré de la Bible. Cette phrase démontre l’influence du judaïsme et du christianisme sur Muhammad. Voici quelques exemples de cette combinaison dans la Bible : miséricordieux et compatissant (Exode 34.6) ; miséricordieux et compatissant (Psaume 86.15 ; 103.8 ; Jacques 5.11) ; compassion…

Пятница, 28 июля, 2023

На этой неделе мы молимся о выражении «Всемилостивый и милосердный» Когда мусульмане говорят: «Во имя Бога всемилостивого и милосердного», все мусульмане и многие христиане не знают, что это выражение взято из Библии. Эта фраза демонстрирует ранее влияние иудаизма и христианства на Мухаммада. Вот некоторые случаи этой комбинации слов в Библии: милосердный и многомилостивый (Исход 34:6); благосердный и многомилостивый (Псалом 85:15, 102:8); милосердный и сострадательный (Иаков 5:11); любящий и милосердный (Лука 1:78, TEV). Так что, это не исламское выражение, и для…

Venerdì 28 luglio 2023

Questa settimana preghiamo per le espressioni Il Misericordioso, il Compassionevole Quando i musulmani dicono: “Nel nome di Dio misericordioso, compassionevole”, tutti loro e anche molti cristiani non sanno che queste espressioni sono tratte dalla Bibbia. Questa frase dimostra la prima influenza del giudaismo e del cristianesimo su Maometto. Ecco alcuni riferimenti biblici a tal proposito: misericordioso e pietoso (Esodo 34:6); pietoso e clemente, pieno di compassione e misericordioso (Salmo 86:1; 103:8; Giacomo 5:11); misericordioso e tenero (Luca 1:78). Quindi, questa…

Viernes, 28 de julio de 2023

Esta semana oramos por la expresión El misericordioso, el compasivo Cuando los musulmanes dicen: “En el nombre de Dios el misericordioso, el compasivo”, todos los musulmanes y muchos cristianos no saben que esto está tomado de la Biblia. Esta frase demuestra la temprana influencia del judaísmo y el cristianismo en Mahoma. He aquí algunas apariciones de esta combinación en la Biblia: compasivo y clemente (Éxodo 34:6); compasivo y misericordioso (Salmos 86:15; 103:8; Santiago 5:11); misericordioso y tierno (Lucas 1:78). Por…

Ուրբաթ, հուլիսի 28, 2023

Այս շաբաթ մենք աղոթում ենք «Ողորմած և գթառատ» արտահայտության վերաբերյալ Երբ մուսուլմաններն ասում են․ «Հանուն ողորմած և գթառատ Աստծո», ոչ մի մուսուլման, ինչպես նաև քրիստոնյաների մեծ մասը չգիտեն, որ այս արտահայտությունն Աստվածաշնչից է։ Այն ցույց է տալիս հուդայականության և քրիստոնեության ազդեցությունը Մուհամմադի կյանքի վաղ շրջանում։ Ահա որոշխոսքեր Աստվածաշնչում, որոնցում տեսնում ենք այս համադրությունը․ «ողորմած և գթած» (Ելից 34․6),«գթած և ողորմած» (Սաղմոս 86․15), «բարեգութ և ողորմած» (Սաղմոս 103․8), «բազմագութ և ողորմած» (Հակոբոս 5․11), «գթած ողորմություն» (Ղուկաս 1․78)։ Այնպես որ, սա իսլամական…

Ուրբաթ, Յուլիս 28, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք Գթածը, Ողորմածը Արտայայտութիւններուն Մասին Երբ իսլամները կ’ըսեն.  «Գթած, ողորմած Աստուծոյ անունով», բոլոր իսլամները եւ բազմաթիւքրիստոնեաներ չեն գիտեր, որ ասիկա Աստուածաշունչէն առնուած է: Այս արտայայտութիւնը ցոյց կու տայհրեական կրօնքին եւ քրիստոնէութեան սկզբնական ազդեցութիւնը Մոհամետին վրայ: Ահա այս զուգադրութեան կարգ մը օրինակները Աստուածաշունչէն՝ ողորմած ու բարերար (Ելք 34.6). բարեգութ ուողորմած (Սաղմոսաց Գիրք 86.15, 103.8: Յակոբոս 5.11). գթած եւ ողորմած (Ղուկաս 1.78): Ուստի ասիկաիսլամական խօսք չէ, եւ Աստուածաշունչին հաւատացողներուն համար մեծ սխալ կ’ըլլայ անկէ հրաժարիլըեւ զայն իսլամներուն յանձնելը:…

პარასკევი, 28 ივლისი, 2023

ამ კვირაში ვლოცულობთ შემდეგ გამოთქმაზე  მწყალობელი და შემბრალე როცა მუსლიმები ამბობენ „მწყალობელი, შემბრალე ღვთის სახელით“, ბევრმა მუსლიმმა და მრავალმაქრისტიანმა არ იცის, რომ ეს სიტყვები ბიბლიიდანაა აღებული. ეს ფრაზა წარმოაჩენს იუდაიზმისა დაქრისტიანობის ადრეულ გავლენას მუჰამედზე. აი მაგალითად, სად გვხვდება ეს კომბინაცია ბიბლიაში: შემბრალე და მოწყალე (გამოსვლა 34:6); შემწყალე და მადლიანი (ფსალმუნი 86:15, 103:8; იაკობი 5:11); გულმოწყალე და შემბრალე (ლუკა 1:78). ამრიგად, ეს არ არის ისლამური იდეა და ძალიან დიდი შეცდომა იქნება ბიბლიის მორწმუნეადამიანებისთვის, რომ უარყონ იგი და მუსლიმებს მიაწერონ. ლოცვა მწყალობელო…