Ուրբաթ, Մայիս 19, 2023

Ուրբաթ, Մայիս 19, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք
Կիներուն համար Մահրամի Իսլամական Գաղափարին մասին

Իսլամական կրօնքին համաձայն՝ կիները խաբեբայ են, փորձութեան երթալու հակամէտ եւ անձամբիրենք տղամարդոց համար գայթակղութեան միջոց են: Ուստի պէտք է անոնց ուշադրութեամբ հետեւիլ, պէտք է անոնք ծածկեն իրենց մարմինները երբ հանրութեան մէջ են եւ պէտք չէ խօսին անծանօթներուհետ:

Հետեւաբար, իսլամները կը կարծեն, թէ կինը երբեք պէտք չէ առանձինը իր տունէն կամ համայնքէն դուրս ելլէ: Ան պէտք է ունենայ ուղեկից, որպէսզի իր վրայ հսկէ: Իսլամութեան մէջ այդ ուղեկիցը կը կոչուի«մահրամ»: Ձեւով մը «մահրամ»ը կինը ինքզինքէն կը պաշտպանէ:

Սովորաբար «մահրամ»ը ծնողն է, քոյրը կամ եղբայրը, որդին կամ ուրիշ ոեւէ տղամարդ, որ իրաւունք չունի ամուսնանալու իր պաշտպանած կնոջ հետ:

Այս գաղափարը, ինչպէս նաեւ իսլամական կրօնքին մէջ գտնուող ուրիշ համոզումներ, կը խօսինկոտրուած կրօնական համակարգի մը մասին, որ չ’ընդունիր (չ’անդրադառնար), որ իրական հարցը մարդուն սիրտին մէջ գտնուող մեղքին արմատն է: Այս համակարգին պահապանները կը կարծեն, թէկրնան մեղքը կառավարել (հակակշռի տակ առնել) արտաքին սահմանափակումներու միջոցով: «Մահրամ»ի պարագային կնոջ ուղեկցող տղամարդը զինք իր անձէն պաշտպանելու միջոցն է:

 Աղօթք

Տէ՛ր Աստուած, մեր Արարիչը, Դուն մեզ՝ տղամարդ եւ կին Քու պատկերովդ ստեղծեցիր: Դուն մեզ հիանալի պարգեւներով օժտեցիր: Բայց ատով հանդերձ, մենք բոլորս մեղքի մէջ ինկանք: Մեզմէ ոչ ոք, առանց Քրիստոսի, կրնայ արդարութիւն պահանջել: Մեզմէ ոչ ոք ուրիշներէն գերադաս է: Մենք չենք հաւատար, որ կիները աւելի մեղաւոր են, քան տղամարդիկը:

Կ’աղօթեմ, որ բազմաթիւ իսլամներ՝ թէ՛ տղամարդիկ եւ թէ՛ կիներ, Յիսուսի՝ մեր Փրկիչին եւ Ազատարարին միջոցով այս շաբաթ Քեզի գան: Օգնէ՛ իրենց, որ անդրադառնան, որ իրենք բոլորն ալմեղաւորներ են, որոնք Աստուծոյ փառքէն զրկուած են (Հռոմէացիներուն 3.23), եւ միայն Քու շնորհքովդ է, որ մարդիկ կրնան Քեզի մօտենալ:

Այս աղօթքը Քեզի կը մատուցանեմ Յիսուս Քրիստոսի՝ Քու Որդիիդ, իմ Տիրոջս թանկագին անունով: Ամէն:

Խոստում

«Կենեցի Քաբերին կինը Յայէլ կիներուն մէջ ամէնէն աւելի օրհնեալ ըլլայ. վրաններու մէջ բնակողկիներէն աւելի օրհնեալ ըլլայ» (Դատաւորաց Գիրք 5.24)):

«Ողջոյն քեզ, ո՛վ շնորհընկալ կոյս, Տէրը քեզի հետ է […] Մարիամ ըսաւ.”Ասկէ ետք բոլոր ազգերը ինծիերանութիւն պիտի տան […] ” (Ղուկաս 1.28, 46, 48):