Posts from May 2023

Posts from May 2023

პარასკევი, 26 მაისი, 2023

ამ კვირაში ვლოცულობთ, რომ მუსლიმი ახალმოქცეულები აღვსილნი იყვნენ სულიწმიდით სანამ იესო მამასთან ავიდოდა, იგი დაგვპირდა, რომ გამოაგზავნიდა სულიწმიდას, რათა ყოფილიყო ჩვენინუგეშისმცემელი, გამძღოლი და ძალით აღმვსები, რათა ვიყოთ მისი მოწმენი. ეს აღთქმა სულთმოფენობის დღესაღსრულდა. ამ კვირას ჩვენ სულთმოფენობის დღესასწაულს ვიზეიმებთ, ეკლესიაზე ღვთის სულის ნიჭისგადმოსვლის მოსაგონრად. მხოლოდ სულიწმიდის ძალას შეუძლია, მიიყვანოს ადამიანები ქრისტემდე და ნებასაძლევს მორწმუნეებს, ჰქონდეთ დიდი მიღწევები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ევანგელიზმსა და მისიებში. საუკუნეების განმავლობაში სულიწმიდა მრავალ მუსლიმს უვლენდა ქრისტეს მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილას:სასწაულების, ხილვებისა და სიზმრების მეშვეობით. მუსლიმთა დიდი ნაკადი გაქრისტიანდა…

26 Mayıs 2023. Cuma

Bu hafta yeni iman etmiş Müslümanların Kutsal Ruhla dolması için dua edeceğiz. İsa, Babanın yanına gitmeden önce o, Kutsal Ruhu bize teselli verici ve Liderimiz olması için göndereceğini ve Onun hakkında tanıklık etmek için bize güç vereceğini vaat etti. Bu vaat Ellinci Günde gerçekleşti. Bu hafta sonu biz Kutsal Ruhun armağanını hatırlamak için Ellinci Günü kutlayacağız. Ancak Kutsal Ruhun gücü insanları Mesih’e çekebilir ve imanlılara gündelik hayatta, müjdecilikde ve görevlerde büyük başarılar elde etmeye fırsat verebilir. Asırlar boyu Kutsal Ruh…

Freitag, 26. Mai 2023

Diese Woche beten wir, dass moslemische Konvertiten erfüllt werden mit dem Heiligen Geist Bevor Jesus zum Vater auffuhr, versprach er, den Heiligen Geist, unseren Tröster und Beistand zu senden und uns zu befähigen, seine Zeugen zu sein. Diese Verheißung erfüllte sich am Pfingsttag. An diesem Wochenende werden wir Pfingstsonntag feiern, um der Gabe des Geistes Gottes an die Kirche zu gedenken. Nur die Kraft des Heiligen Geistes kann Menschen zu Christus ziehen und die Gläubigen befähigen, im Alltag, in der…

Пятница, 26 мая, 2023

На этой неделе мы молимся, чтобы новообращенные мусульмане исполнились Духом Святым Прежде чем Иисус вознесся к Отцу, Он обещал послать Духа Святого, чтобы Он был нашим Утешителем и Советником, а также укрепил нас для свидетельства о Себе. Это обещание было исполнено в день Пятидесятницы. В конце этой недели мы отпразднуем воскресенье Пятидесятницы в память о том, что Дух Божий был дарован Церкви. Только сила Духа Святого может привести людей ко Христу и укрепить верующих для великих достижений в повседневной жизни,…

Vendredi 26 mai 2023

Cette semaine nous prions pour que les convertis de l’islam soient remplis du Saint- Esprit Avant que Jésus ne monte vers le Père, il a promis d’envoyer le Saint-Esprit pour être notre Consolateur et notre Guide et pour nous donner la force de témoigner pour lui. Cette promesse s’est accomplie le jour de la Pentecôte. Ce week-end, nous célébrerons le dimanche de Pentecôte pour commémorer le don de l’Esprit de Dieu à l’Église. Seule la puissance du Saint-Esprit peut attirer…

Venerdì 26 maggio 2023

Questa settimana preghiamo affinché i convertiti musulmani siano riempiti di Spirito Santo Prima che Gesù ascendesse al Padre, promise di mandare lo Spirito Santo per essere il nostro Consolatore e la nostra Guida, per essere suoi testimoni. Quella promessa si avverò il giorno di Pentecoste. Questo fine settimana celebreremo la domenica di Pentecoste per commemorare il dono dello Spirito di Dio alla Chiesa. Solo la potenza dello Spirito Santo può attirare le persone a Cristo e consentire ai credenti di…

جمعه، ۲۶ می ۲۰۲۳

این هفته دعا می‌کنیم که مسلمانان از روح‌القدس پر شوند پیش از صعود  عیسی نزد پدر، او وعده داد روح‌القدس را بفرستد تا تسلی‌دهنده و راهنمای ما باشد و ما را برای این که شاهد او باشیم، تقویت نماید. این وعده در روز پنتیکاست تحقق یافت. این آخر هفته، یکشنبهٔ پنتیکاست را جشن می‌گیریم تا یادآور عطای روح خدا به کلیسا باشد. تنها قدرت روح‌القدس می‌تواند مردم را به سوی مسیح بکشاند و ایمانداران را قادر سازد تا دستاوردهایی در…

Viernes, 26 de mayo de 2023

Esta semana oramos para que los musulmanes que se convierten sean llenos del Espíritu Santo Antes de ascender al Padre, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para que fuera nuestro Consolador y Guía y nos diera el poder de dar testimonio de Él. Esa promesa se cumplió el día de Pentecostés. Este fin de semana celebraremos el domingo de Pentecostés para conmemorar el don del Espíritu de Dios a la Iglesia. Solo el poder del Espíritu Santo puede atraer a…

Ուրբաթ, Մայիս 26, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք, որ իսլամութենէ դարձի եկողները լեցուին Սուրբ Հոգիով Յիսուս Հօրը քով համբառնալէն առաջ խոստացաւ ղրկել Սուրբ Հոգին, որ ըլլայ մեր Մխիթարիչը եւ Առաջնորդը եւ մեզ զօրացնէ Իրեն համար վկայելու: Այդ խոստումը կատարուեցաւ Պենտէկոստէի օրը: Այս շաբաթավերջին մենք պիտի տօնենք Պենտէկոստէի Կիրակին՝ յիշատակելու համար ԱստուծոյՀոգիին պարգեւը Եկեղեցիին: Միայն Սուրբ Հոգիին զօրութիւնը կրնայ մարդիկը քաշել դէպի Քրիստոսը եւ հաւատացեալները կարող դարձնել, որ մեծ բաներ կատարեն իրենց առօրեայ կեանքին մէջ, աւետարանչութեան եւ միսիոնարութեան ծառայութեան մէջ: Դարերու ընթացքին Սուրբ Հոգին…