Ուրբաթ, Փետրուար 17, 2023

Ուրբաթ, Փետրուար 17, 2023

Այս շաբաթ մենք պիտի աղօթենք, որ Սուրբ Հոգին մեզի տայ
Աստուածային Յայտնութիւն
Նոր Փնտռողներուն Մտադրութիւններուն Մասին

Մենք «գոց դռներու ետին» պաշտամունք կ’ընէինք երբ մէկը մեր տան զանգակը զարկաւ: Ես արագաղօթք մը բարձրացուցի դէպի երկինք եւ դուռը բացի եւ տեսայ Մուլտի անունով օտարական մը: Անըսաւ, որ Յիսուսի հաւատացած է Եւրոպայի մէջ: Ես Տիրոջմէն խնդրեցի, որ ինծի յայտնէ եթէ անճշմարտութիւնը կ’ըսէր կամ եթէ ան գաղտնի ոստիկան էր, որ իբրեւ քրիստոնեայ ծպտուած էր:

Սուրբ Հոգին հանգստացուց զիս, եւ ես Մուլտին առաջնորդեցի դէպի մեր հանդիպման սենեակը: Երբներս մտանք, բոլորը դադրեցան երգելէ: Անոնք վրդովեցան երբ տեսան, որ անծանօթ մէկը եկած է մերհանդիպումին: Բայց երբ Մուլտին մեզի պատմեց իր պատմութիւնը, բոլորը սկսան հանգստանալ: Հետագային ան դարձաւ եկեղեցւոյ մէջ առաջնորդ եւ միսիոնարական գործին համար մեծ օգնութիւն էր:

Մենք միշտ պէտք ունինք, որ Սուրբ Հոգին մեզի յայտնէ իրական մտադրութիւնները իսլամի մը, որ կ’ըսէ, թէ ինք ընդունած է Յիսուս Քրիստոսը: Ասիկա շատ կարեւոր է, մասնաւորաբար այն մարդոց համար, որոնք կը ծառայեն ընկերութիւններու մէջ, ուր երկրին իշխանութիւնները կը հալածեն եւ կը բռնեն այնմարդիկը, որոնք կ’աշխատին Աւետարանը տարածելու:

Աղօթք

Հա՛յր մեր, որ երկինքն ես, Քու անունդ սուրբ ըլլայ1: Ես կը մեծարեմ եւ կը բարձրացնեմ Քեզ, որովհետեւԴուն Աստուած ես: Դուն գիտես, թէ ո՛րքան տկար ենք մենք: Դուն մեզի տուիր Քու Սուրբ Հոգիդ՝ մեզզօրացնելու եւ առաջնորդելու համար: Դուն իմաստուններուն իմաստութիւն կու տաս ուհանճարեղներուն՝ գիտութիւն (Դանիէլ 2.21): Շնորհակալութիւն Քեզի:

Թող որ մենք երբեք երես չդարձնենք այն մարդոցմէ, որոնք անկեղծօրէն կը փնտռեն Քեզ: Մենք գիտենք, որ ոմանք անկեղծ չեն, բայց ատով հանդերձ կը փորձեն Քու եկեղեցիիդ միանալ (Դանիէլ 11.34): Ատորհամար մենք կ’աղօթենք, որ Դուն օգնես Քու բոլոր ծառաներուդ, որոնք կը գործեն շրջաններու մէջ, ուրերկրին իշխանութիւնները կ’արգիլեն Աւետարանը:

Մենք պէտք ունինք Քու Հոգիիդ յայտնութեան եւ առաջնորդութեան երբ կը դիմագրաւենք որոշումներ, որոնք փոփոխութիւն պիտի բերեն մարդոց կեանքերուն մէջ: Օգնէ՛ մեզի, որ ըլլանք զգայուն, մտիկ ընենքեւ հետեւինք Քու մղումներուդ: Դուն կը յայտնես խորունկ ու ծածկուած բաները (Դանիէլ 2.22). յայտնէզանոնք մեզի անհրաժեշտութեան ատեն: Դուն գիտես, թէ ի՛նչ կը բնակի խաւարին մէջ, եւ լոյսը կը բնակիՔու մէջդ: Թող Քու լոյսդ շողայ մեր սիրտին եւ խիղճին մէջ: Ամէն:

Խոստում

«[…] Երկնքի մէջ գաղտնիքները յայտնող Աստուած մը կայ […]» (Դանիէլ 2.28):